25. REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA

Utorak, 21. Juni 2016. Odluke društva

1. Odluka o objavljivanju poziva za 25. redovnu Skupštinu

2. Poziv za 25. redovnu Skupštinu akcionara

3. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara

4. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela

5. Zapisnik sa 24. Skupštine akcionara AD OC Jahorina Pale

6. Izvještaj nezavisnog revizora 2015. AD Olimpijski centar Jahorina

6. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Nezavisnog revizora 2015

7. Prijedlog Odluke o usvajanju fin. izvjestaja 2015

7. a) Bilans stanja

7. b) Bilans uspjeha

7. v) Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj

7. g) Bilans tokova gotovine

7. d) Izvještaj o promjenama u kapitalu

7. đ) Note uz finansijski izvještaj 31.12.2015 godine

8. Prijedlog Odluke o pokricu gubitka 2015

8. a) Mišljenje OR o pokricu gubitka za 2015

9. Izvještaj o poslovanju za 2015 godinu

9. a) Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2015

10. Dopuna Trogodišnjeg plana 2015-2017

10. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Dopune trogodišnjeg plana 2015-2017

11. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015

11. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu NO

12. Izvještaj o radu OR i Izvještaj o računovodstvu i fin.poslovanju AD OC Jahorina Pale za 2015

12. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju

13. Prijedlog Rješenja o razrješenju clanova Nadzornog odbora

14. Prijedlog Rješenje o imenovanju v.d. clanova Nadzornog odbora

15. Prijedlog Odluke o utvrdjivanju uslova i kriterijuma za izbor članova NO

16. Prijedlog Javnog konkursa za izbor i imenovanje clanova Nadzornog odbora

17. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova NO

 

 

 

 

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]