21. Skupstina akcionara

Srijeda, 5. Juni 2013. Odluke društva

1. Odluke 21. redovne Skupštine akcionara A.D. OC Jahorina Pale
2. Prilog Zapisniku – Spisak akcionara, Dokaz o sazivanju 21. redovne Skupštine
3. Zapisnik 21. redovne Skupštine akcionara A.D. OC Jahorina Pale

1. POZIV ZA 21. SKUPŠTINU 2013.ок
2. Prijedlog Odluke o izboru predsjednika 21. Skupštine
3. Odluka o imenovanju radnih tjela за 21.redovnu Skupštinu
4. Zapisnik 20. redovne Skupštine akcionara

5. Odluka o usvajanju Zapisnika 20.redovne Skupštine 6. Revizorski izvjestaj-investicije
7.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog Reviform za 2012
8.1.BILANS ANEX KORIGOVANI
8.2 BILANS STANJA KORIGOVANI
8.3 BILANS TOKOVI GOT KORIGOVANI I
8.4 BILANS USPJEHA KORIGOVANI
8.5 KAPITAL KORIGOVANI0002
8.6 Note uz korigovani finansijski izvještaj 31.12.2011.
9. Prijedlog odluke o pokriću gubitka po korigovanom fin.izvj. za 2011. godinu
9.1. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna-finansijskih izvještaja za 2011. godinu
10 Izvjestaj revizora 2012
11. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora.za 2012
12.1 ANEKS
12.2 BILANS STANJA
12.3 BILANS USPJEHA
12.4 IZVJEŠTAJ O DOBICIMA I GUBICIMA
12.5 Note uz finansijski izvještaj 2012.
12.6 PROMJENE NA KAPITALU
12.7 TOKOVI GOTOVINE
13. Prijedlog odluke o pokriću gubitka za 2012. godinu
13.1. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna-finansijskih izvještaja za 2012. godinu
14. izvještaj o poslovanju za 2012.god.
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju 2012.g.
16. IZVJEŠTAJ ODBORA ZA REVIZIJU ZA 2012. GODINU
17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja OR 2012.
18. IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA OD 08.08.2012. godine
19. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja NO 2012. 20. Plan za 2013 – prijedlog za Skupštinu21.
21. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana poslovanja društva za 2013

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]