24. redovna Skupština akcionara

Četvrtak, 18. Juni 2015. Odluke društva

oc_jahorina_logo_vijest


1 a. Odluka o sazivanju 24. redovne Skupštine


1. Poziv za 24. redovnu Skupštinu akcionara


2 a. Prijedlog odluke o izboru radnih tijela


2. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Skupštine


3. Zapisnik 21. redovne Skupštine akcionara A.D. OC Jahorina Pale


4 a. Statut 02.11.2010


4 b. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta od 19.12.2011. godine


4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta


5. Revizorski izvjestaja za 2013 Olipijski Centar Jahorina Pale


5a. Prijedlog Odluke o usvajanju Iz. nez. rev. 2013


6 a. Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskog izvj. 2013


7. Prijedlog Odluke o pokricu gubitka 2013


8 a. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju 2013


8. Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu


9 a. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2014


9. Revizorski Izvjestaj za 2014 Olipijski Centar Jahorina Pale


10 a. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za 2014


11. Prijedlog odluke o pokrcu gubitka za 2014


12 a. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014


12. Izvještaj o poslovanju za 2014. g


13 a. Analiza stanja AD OC Jahorina Pale- konačna


13 b. Prijedlog odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za period 2015-2017 sa Analizom stanja u AD OC Jahorina


13. Plan – 2015-2017


14 a. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu


14. Izvještaj o radu NO u 2014.


15 a. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju Društva za 2014


15. Izvještaj o radu OR za 2014. godinu


16 a. Izvještaj o radu Komisije za izbor cl. O.R.


16. Odluka o izboru clanova Odbora za reviziju


Aneks 2013.


Aneks-dodatni računovodstveni izvještaj 31.12.2014.


Bilans stanja 31.12.2014.


Bilans stanja 2013.


Bilans tokova gotovine 31.12.2014.


Bilans tokova gotovine 2013.


Bilans uspjeha 31.12.2014.


Bilans uspjeha 2013.


Izvještaj o dobicima i gubicima 2013.


Izvještaj o ostalim dobicima i gubicima 31.12.2014


Izvještaj o promjenama na kapitalu 31.12.2014


Izvještaj o promjenama na kapitalu 2013.


Note uz finansijski izvještaj 31.12.2014-1


Note uz finansijski izvještaj 2013.

Icon                   Olimpijski centar Jahorina,Olimpijska bb
tel/fax direkcija +387 57 / 270 090 | [email protected]
tel/fax ski-centar +387 57 / 272 200 | [email protected]